Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre opplevelsen av nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke nettstedet, samtykker du at vi bruker dem. Vil du vite mer om våre retningslinjer for personvern finner du de her.
Colligent

Personvern

Informasjonen på hjemmesiden er så langt som mulig korrekt ved publisering. Det er dog muligheter for at informasjonen ikke er oppdatert eller at den er utdatert.

Eventuell bruk av informasjon via denne hjemmesiden skjer derfor på anvenders egen risiko. Colligent står ikke til ansvar for informasjon på hjemmesiden eller en annen hjemmeside med link til og fra Colligent sin hjemmeside.

Retningslinjer for personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler

Behandlingsansvarlig
Colligent Norge AS
Org.nr. 987 904 119

Kontaktopplysninger
Colligent Norge AS

Besøksadresse:
Drammensveien 123, 0277 Oslo

Postadresse:
PB 424 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon:
+47 22 90 01 00

Email:
personvern@colligent.no

Generelt om behandling av personopplysninger

Vi, Colligent Norge AS, vil at du skal føle at integriteten din beskyttes og respekteres når vi behandler personopplysningene dine. Dette gjelder uavhengig om du er leverandør, oppdragsgiver, skyldner, ansatt eller jobbsøker.

Den overordnende behandlingen av personopplysninger hos Colligent Norge AS skjer i forbindelse med inkassosaker. Når du eller en av våre oppdragsgivere betror oss personopplysninger gjennom en av våre kanaler, eller når vi på en annen måte innhenter personopplysningene dine, vil vi behandle dem på korrekt måte. Det overordnede formålet med å behandle personopplysningene dine er å følge opp betaling av et utestående krav. Det samles også inn personopplysninger når du bruker en av tjenestene våre, for eksempel Min Side på www.colligent.no. Det hender at vi kompletterer de opplysningene du oppgir til oss, med informasjon fra offentlige registre som f.eks. Folkeregisteret, kredittopplysningsbyråer eller andre selskaper vi samarbeider med. Formålet med dette er blant annet å sikre at de opplysningene vi har om deg, er oppdaterte og korrekte. Vi kan også behandle personopplysninger om deg selv om du ikke er registrert som skyldner i en inkassosak hos oss. Dette kan for eksempel være opplysninger om deg i din rolle som bestyrer eller forvalter, fullmaktshaver, representant, kontaktperson eller reell ansvarlig person.

Vi kan også lagre e-post eller på andre måter dokumentere samhandlingen og kommunikasjonen vi har med deg eller din representant.

Type opplysninger

Vi kan for eksempel behandle følgende informasjon om deg:

 • Opplysninger om deg som kunde, for eksempel personnummer og adresseopplysninger.
 • Informasjon om deg av økonomisk natur, for eksempel betalingsanmerkninger, inntektstall og kredittilsagn.
 • Betalingsopplysninger, f.eks. om hvordan du betaler et krav.
 • Konto- og bankopplysninger og andre opplysninger fra dine avtaler med våre oppdragsgivere.
 • Kontaktopplysningene dine i form av e-postadresse og mobiltelefonnummer.
 • Opplysninger om hvordan du bruker hjemmesiden vår, for eksempel type elektronisk plattform, svartider, eventuelle feilmeldinger og operativsystem.
 • Opplysninger om deg i forbindelse med en ansettelsesprosess, for eksempel CV og søknad.

Formål med behandling av opplysninger

Vi vil bare behandle personopplysningene dine så lenge det foreligger et rettslig grunnlag for det. De rettslige grunnene vi kan ha for en behandling, er at

 • Grunnlag 1:Vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg i henhold til avtalen vi har inngått eller forbereder å inngå med deg.
 • Grunnlag 2:Vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller et myndighetsvedtak og slik følge det enhver tid gjeldende lovverket som gjelder for vår virksomhet.
 • Grunnlag 3.Vi eller en av våre samarbeidspartnere har en berettiget interesse i behandlingen.
 • Grunnlag 4:Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.
 • Grunnlag 5:Du har gitt ditt samtykke til behandlingen.

Nedenfor følger noen eksempler på formål med behandlingen og det rettslige grunnlaget for den respektive behandlingen.

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål

For å forsikre oss om at du er den du gir deg ut for å være når vi er i kontakt med deg via en av våre kanaler. (Grunnlag 1 og 2) For å dokumentere, administrere og oppfylle en eventuell avtale du har inngått, eller ønsker å inngå, med oss. En forutsetning for at vi skal kunne inngå og administrere en avtale med deg er at vi får tilgang til personopplysningene dine. (Grunnlag 1) For å gjøre en vurdering av din evne til å gjøre opp et krav til oss eller en av våre oppdragsgivere. (Grunnlag 3 og 4) For å forebygge og forhindre at tjenestene våre, for eksempel Min Side og hjemmesiden vår, misbrukes eller utnyttes på en måte som er i strid med loven eller de generelle vilkårene. (Grunnlag 2) For å kunne oppfylle lovene som gjelder vår virksomhet, for eksempel bokføringsloven og inkassoloven med tilhørende forskrift. (Grunnlag 2) I forbindelse med rapportering til Skatteetaten, politimyndigheter, Finanstilsynet og andre myndigheter, så vel norske som utenlandske. (Grunn 2) For å rapportere og utbetale et innbetalt krav til våre oppdragsgivere. (Grunnlag 3) For å iverksette utenomrettslige og rettslige tiltak for å kreve inn ubetalte krav. (Grunnlag 1, 3 og 4) I forbindelse med ansettelsesprosesser. (Grunnlag 1, 3 og 5)

Samtykke som grunnlag for behandling
Når det lovlige grunnlaget for behandling av personopplysninger er et samtykke, kan du trekke tilbake samtykket til at personopplysningene behandles. En situasjon der behandlingen av personopplysninger krever et samtykke er når personopplysninger som oppgis til oss, inneholder sensitiv informasjon.

(Med sensitiv informasjon menes ifølge loven opplysninger om rase eller etnisk opphav, politiske synspunkter, livssyn, medlemskap i fagforeninger og behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger som kan brukes til å identifisere en fysisk person, eller opplysninger om en persons seksualliv eller seksuelle legning.)

Du har rett til når som helst å trekke tilbake et slikt samtykke. Vi vil da ikke ha videre rett til å behandle opplysningene basert på ditt tidligere samtykke, og da kan de heller ikke legges til grunn for en avtale.

Deling av informasjon
Som det fremgår ovenfor kan vi komme til å videreformidle og overføre opplysninger om deg til en samarbeidspartner, leverandør eller underleverandør. Vi vil iverksette alle rimelige tekniske tiltak for å sørge for at personopplysningene dine behandles, deles eller overføres på en sikker måte. Dette består blant annet i at vi inngår avtaler med selskaper som behandler opplysninger på våre vegne. Vi jobber for at personopplysningene dine bare skal behandles i landene i EU-EØS-området, men det kan forekomme at noen opplysninger behandles utenfor EU eller EØS. En slik behandling vil bare skje på den forutsetningen at de øvrige reglene i personvernforordningen følges, og at en av de følgende forutsetningene er oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et adekvat beskyttelsesnivå i det aktuelle landet
 • At det er vedtatt andre egnede beskyttelsestiltak, f.eks. standardavtaler eller bindende selskapsregler (såkalte binding corporate rules, BCRs)
 • Det er gitt særlig tillatelse av tilsynsmyndigheten
 • Det er for øvrig tillatt i henhold til relevant personvernlovgivning

Selskaper i konsernet
Vi kan komme til å overføre og dele personopplysningene dine til selskaper i Collector Bank-konsernet.

Kredittopplysningsbyråer og leverandører
De personopplysningene vi direkte eller indirekte samler inn og behandler om deg, kan bli delt med kredittopplysningsbyråer og brukes til å vurdere din evne til å gjøre opp en kreditt, bekrefte identiteten og adressen din.

Myndigheter
Vi kan komme til å dele og overføre informasjon om deg til forskjellige myndigheter, for eksempel politiet og Skatteetaten. Vi vil overføre alle eller deler av personopplysningene dine som vi behandler, dersom vi er forpliktet til det ifølge loven, eller hvis du har gitt tillatelse til det.

Øvrige leverandører, samarbeidspartnere eller tredjeparter
Vi kan komme til å dele og overføre personopplysningene dine til en annen leverandør eller samarbeidspartner enn de som er nevnt ovenfor. For eksempel deler vi personopplysningene dine med selskapet vi bruker til utsending av brev. Vi kan også komme til å dele personopplysningene dine til en tredjepart om vi selger eller kjøper fordringer.

Lagring
Som det fremgår av det ovenstående vil vi eller en slik samarbeidspartner eller leverandør som behandler opplysningene på våre vegne, bare lagre og behandle personopplysningene dine så lenge det foreligger en rettslig grunn til det. Generelt vil vi lagre personopplysningene så lenge avtaleforholdet med deg eller det utestående kravet består, og deretter i høyst ti år i henhold til reglene om foreldelse. Andre tidsfrister kan også komme til anvendelse når personopplysninger lagres til andre formål enn avtaleforholdet, og for at vi skal kunne oppfylle lovgivning om for eksempel regnskapsføring (10 år).

Dine rettigheter
Du har rett til å få tilgang til personopplysninger vi har registrert om deg i tråd med gjeldende personvernlovgivning, en såkalt registerutskrift. Hvis du vil be om dette kan du kontakte oss på personvern@colligent.no.

Korrigering
Hvis du mistenker eller har oppdaget at en personopplysning er feil, ufullstendig eller irrelevant, har du rett til å be om at den korrigeres eller slettes. Da kan du kontakte oss via personvern@colligent.no eller på adressen som er oppgitt ovenfor. Les mer om retten til å bli glemt (sletting) nedenfor.

Sletting og innsigelser
Dersom de opplysningene vi behandler om deg, ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, har du rett til å be om at de slettes. Merk imidlertid at visse opplysninger ikke vil bli slettet selv om du ber oss slutte å behandle dem. Grunnen til det er at vi noen ganger må fortsette å lagre opplysningene, f.eks. fordi vi fortsatt har en avtale med deg, eller fordi det foreligger rettslige forpliktelser som vi må oppfylle. Opplysningene vil bli slettet når vi ikke lenger er pålagt å lagre dem. Du har også rett til å protestere mot visse former for behandling. I de tilfellene grunnlaget for behandlingen baseres på samtykke, har du rett til å trekke dette tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingen som baseres på dette grunnlaget. Vi vil samtidig gi beskjed til andre parter vi har delt personopplysningene dine med.

Dataportabilitet
Du har rett til å henvende deg til oss for, under visse forutsetninger og, dersom vi behandler personopplysninger på bakgrunn av en avtale eller et samtykke, å få en kopi av de personopplysningene du selv har oppgitt til oss, og rett til å få disse overført rett til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig.

Din forespørsel eller innsigelse etter det ovenstående vil bli vurdert av oss i hvert enkelt tilfelle. Som det også fremgår av det ovenstående kan vi i visse tilfeller ikke slette opplysninger eller begrense behandlingen av dem, enten fordi opplysningene må lagres av hensyn til avtaleforholdet, eller på grunn av loven.

Profilering og automatiserte avgjørelser

Profilering
Med profilering menes automatisk behandling av personopplysninger som brukes for å vurdere visse personlige egenskaper hos en fysisk person, gjerne for å analysere eller forutsi for eksempel vedkommendes økonomiske situasjon.

Vi benytter oss av profilering til for eksempel systemutvikling og automatiserte avgjørelser (se nedenfor). Det rettslige grunnlaget for profileringen er vår berettigede interesse, en rettslig forpliktelse, oppfyllelse av en avtale, eller et samtykke. Dersom samtykke er det rettslige grunnlaget, må du ha gitt ditt samtykke til behandlingen.

Automatiserte avgjørelser
Vi benytter oss i visse tilfeller av automatiserte avgjørelser. Det kan for eksempel være i forbindelse med å sikre optimal inndriving av et utestående krav.

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som utelukkende bygger på en automatisert avgjørelse, herunder profilering, dersom avgjørelsen kan få rettslige følger for deg eller i vesentlig grad påvirker deg på en annen måte. Vi har imidlertid rett til å benytte oss av automatiserte avgjørelser dersom det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom deg og oss, eller dersom du har gitt samtykke til det.

Personvernombud
Vi har utnevnt et personvernombud som skal undersøke om vi følger reglene om vern av personopplysninger i virksomheten vår. Personvernombudet skal utøve oppgaven sin på en uavhengig måte sett i forhold til de øvrige delene av virksomheten vår.

Telefon:
22 90 01 00

E-post:
personvern@colligent.no

Postadresse:
PB 424 Skøyen, 0213 Oslo

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på en av måtene som er angitt ovenfor.

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil eller ulovlig måte, eller hvis du har andre spørsmål, kan du henvende deg til Datatilsynet, som er et uavhengig myndighetsorgan som fører tilsyn med overholdelsen av gjeldende personvernlovgivning i Norge. Du kan lese mer på www.datatilsynet.no

Informasjonskapsler
Når du besøker vår nettside www.colligent.no, lagres enkelte opplysninger gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel (engelsk: cookie) er en liten tekstfil som nettstedet ber om å få lagre på brukerens datamaskin, og som inneholder en viss mengde informasjon og et tidsstempel. Nettleseren lagrer denne informasjonen på et bestemt sted på datamaskinen din og returnerer informasjonen i informasjonskapselen til nettstedet man har besøkt ved hver forespørsel om sider/bilder fra nettstedet. Ved å besøke vår nettside samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

To typer informasjonskapsler
Informasjonskapslene i våre tjenester brukes til å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere nettstedet. Det finnes to typer informasjonskapsler:

Den ene typen kalles permanente informasjonskapsler og lagrer en fil som blir liggende igjen på brukerens datamaskin. Den brukes for eksempel til å tilpasse et nettsted etter brukerens ønsker, valg og interesser, og til å følge opp statistikk. Den andre typen kalles øktsbaserte informasjonskapsler. Så lenge en bruker er inne på et nettsted, lagres denne midlertidig i datamaskinens minne. Øktsbaserte informasjonskapsler slettes når du lukker nettleseren din.Vi bruker både øktsbaserte og permanente informasjonskapsler. Uavhengig av hva slags informasjonskapsler som brukes på dette nettstedet, blir det ikke lagret personlig informasjon om brukeren (for eksempel e-postadresser eller navn).

Håndtering av informasjonskapsler
Hvis du ikke vil godta bruk av informasjonskapsler, kan du slå av tjenesten i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får en advarsel hver gang et nettsted prøver å plassere en informasjonskapsel på datamaskinen din. Via nettleseren kan du også slette eldre informasjonskapsler.

Se hjelpesidene til nettleseren for mer informasjon om hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er lagret i nettleseren din, hvordan du sletter dem, og hvordan du bestemmer om informasjonskapsler skal godtas eller ikke.